Правила надання послуги «Тривожна кнопка»

 

1.                  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.      У цих правилах терміни вживаються у такому значенні:

Абонентна плата – періодичний фіксований платіж, визначений Тарифним планом, який сплачується Замовником Виконавцю за надання останнім Послуги. Тривалість розрахункового періоду становить 30 днів з дати оплати Абонентної плати, якщо інший строк не визначено умовами Тарифного плану. Обсяг Послуг, що включено у Абоненту плату, визначається умовами Тарифного плану.

Виконавець – Фізична особа-підприємець, Ніколюк Ніна Григорівна, код ЄДРПОУ 1863606262, зареєстрована за адресом: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Головко, б. 14/11, кв. 86

Додаткові послуги – послуги Виконавця, що не включені у Абонентну плату та які окремо замовляються і оплачуються Замовником (наприклад, здійснення Тривожних викликів понад кількість, включену у Абонентну плату, розблокування Пристрою для відновлення можливості споживання за допомогою нього Послуги та інші послуги, визначені умовами відповідного Тарифного плану).

Замовник – особа, що є володільцем акаунту у Мобільному додатку, споживає та оплачує Послугу.

Інтернет-сайт – інтернет-ресурс Виконавця з доменним адресом: http://www.sosbutton.net

Мобільний додаток – програма для мобільних пристроїв «Тривожна кнопка», за допомогою якої Замовник може здійснювати активацію Пристрою, зміну Тарифного плану, оплату Послуги, замовлення та оплату Додаткових послуг, а також виконувати інші дії щодо управління Послугою.

Плата за Додаткові послуги – разова плата, що підлягає сплаті Замовником Виконавцю за надання останнім Додаткових Послуг.

Послуга – послуга «Тривожна кнопка», що передбачає:

- цілодобове забезпечення Виконавцем технічної можливості Замовнику здійснити Тривожний виклик;

- прибуття наряду охорони у місце здійснення Тривожного виклику, з моменту отримання обладнанням Виконавця відповідного сигналу тривоги, залежить  від місця здійснення такого виклику та становить: не більше 15 хвилин в обласних центрах України та міст, що наведені у Додатку №1 до даних Правил; не більше 20 хвилин для іншої території України. 

Пристрій – автономний пристрій, що призначений для здійснення Тривожних викликів.

Віртуальна тривожна кнопка (ВТК) – програмний застосунок у мобільному додатку, що призначений для здійснення Тривожних викликів.

Правила – ці правила надання послуги «Тривожна кнопка» Фізичної особи-підприємця, Ніколюк Ніни Григорівни, які, одночасно, є публічним договором, що регулює відносини щодо надання Послуги між Замовником та Виконавцем.

Тарифний план – затверджений Виконавцем документ, що встановлює обсяг Послуг та визначає порядок визначення їх вартості. Тарифний план оприлюднюється Виконавцем на Інтернет-сайті та у мобільному застосунку.

Тривожний виклик – передача за допомогою Пристрою Замовником або визначеними ним особами сигналу «Тривога», після отримання якого на місце відправлення такого сигналу прибуває наряд охорони.

 

1.2.     Умови Правил визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства. Правила можуть бути змінені Виконавцем з обов'язковим повідомленням про це Замовників на Інтернет-сайті та/або у мобільному застосунку.

1.3.     Послуга надається на підставі Правил, які, одночасно, є публічним договором, що укладається з кожною особою, що бажає його укласти. Текстом такого публічного договору є текст Правил та умови відповідного Тарифного плану, обраного Замовником. Зазначений публічний договір укладається шляхом надання Замовником згоди щодо споживання Послуги відповідно до умов описаних у Правилах. Така згода надається після придбання Пристрою та/або ВТК у момент активації за допомогою мобільного додатку.

1.4.     Правила є обов'язковими для виконання Виконавцем з моменту їх оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Замовника Правила є обов'язковими лише з моменту активації Пристрою та/або ВТК у Мобільному додатку. Активація Пристрою та/або ВТК Замовником зобов’язує останнього виконувати ці Правила.

1.5.     Послуга надається цілодобово та на всій території України (окрім тимчасово окупованих територій).

1.6.   Послуга починає надаватися після активацій Пристрою та/або ВТК та сплати Замовником Абонентної плати і надається до моменту відмови від її споживання Замовником або до моменту припинення її надання Виконавцем у порядку, визначеному Правилами.

1.7.   Активація Пристрою здійснюється шляхом внесення Замовником у Мобільному додатку персональних даних та засобів зв’язку особи, що буде використовувати Пристрій (такою особою може бути як сам Замовник так і інша визначена ним особа) та вчинення інших дій, визначених в інструкції керування Пристроєм. Підтвердження успішної активації Пристрою надсилається за допомогою Мобільного додатку.      

1.8    Активація ВТК  здійснюється шляхом внесення Замовником у Мобільному додатку персональних даних та засобів зв’язку особи, що буде ВТК (такою особою може бути як сам Замовник так і інша визначена ним особа) та вчинення інших дій, визначених в інструкції керування. Підтвердження успішної активації ВТК надсилається за допомогою Мобільного додатку.        

 

2.            ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 

2.1.          Замовник зобов'язаний:

2.1.1.     При активації Пристрою та/або ВТК ввести у Мобільному додатку правдиві дані про себе (у разі необхідності - про особу, що буде використовувати Пристрій та/або ВТК) та своєчасно повідомляти Виконавця про зміну таких даних шляхом внесення оновлених даних у Мобільному додатку.

2.1.2.     Своєчасно сплачувати Абонентну плату та плату за Додаткові послуги згідно зі встановленим у Правилах порядком розрахунків.

2.1.3.     Не втручатися в роботу Пристрою, в тому числі: не змінювати IMEI Пристрою, не здійснювати ніяких дій з SIM-карткою, якою обладнаний Пристрій.

2.1.4.     При користуванні Пристроєм дотримуватися інструкції з експлуатації Пристрою.

2.1.5.     Не повідомляти іншим особам ідентифікатори доступу до власного аккаунта у Мобільному додатку (окрім випадку, передбаченого п.2.2.9 Правил).

2.1.6.   Не здійснювати безпідставні Тривожні виклики, тобто виклики без існування реальної загрози життю, здоров’ю або майну особи, що здійснить Тривожний виклик, внаслідок правопорушення, що здійснюється іншими особами, якщо такий тривожний виклик не передбачений умовами для Тарифного плану Замовника.

2.2.          Замовник має право:

2.2.1.     Здійснювати керування Послугою за допомогою функціоналу, доступного у Мобільному додатку.

2.2.2.     Змінювати особистий пароль доступу до свого профілю у Мобільному додатку.

2.2.3.     Змінювати Тарифний план (здійснювати перехід з одного Тарифного плану на інший Тарифний план) за допомогою Мобільного додатку. При цьому, у разі переходу на Тарифний план з більшою Абонентною платою зміна Тарифного плану відбудеться у момент внесення Замовником відповідної доплати, а у разі переходу на Тарифний план з меншою абонентною платою Тарифний план зміниться після закінчення поточного розрахункового періоду, за який вже сплачено Абонентну плату.

2.2.4.     Замовляти Додаткові послуги за допомогою Мобільного додатку.

2.2.5.     Звертатися за телефоном у інформаційно-довідковий центр Виконавця за допомогою та з питаннями, що стосуються Послуги, Пристрою або ВТК.

2.2.6.     Здійснити Тривожний виклик у разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну Замовника чи його близьких внаслідок протиправних дій інших осіб.

2.2.7.   За допомогою відповідного функціоналу Мобільного додатку відмовитись від подальшого користування Послугою. У такому випадку припинення надання Послуги відбудеться у останній день того розрахункового періоду, за який сплачено Абонентну плату та/або у якому Замовник відмовиться від користування Послугою.

2.2.8.   У разі, якщо Замовник володіє декількома Пристроями та/або ВТК, він може об’єднати їх між собою в межах одного особового рахунку. При цьому, один Пристрій та/або ВТК залишатиметься у використанні Замовника, а інші Пристрої/ВТК він може передати у користування своїм близьким або іншим, пов’язаним з ним особам. У такому випадку перед передачею Пристроїв/ВТК у користування іншим особам Замовник зобов’язаний ввести персональні дані таких осіб у Мобільний додаток та повідомити їх про умови використання Пристроїв/ВТК. Відповідальним за використання Пристроїв/Віртуальних Тривожних кнопок, переданих іншим особам, та оплату Послуги у такому випадку є Замовник.

2.2.9.   Передати право отримання Послуги будь-якій третій особі (наприклад, при продажу Пристрою). У такому випадку Замовник зобов’язаний ознайомити особу, якій він передає право користування Послугою, про умови її отримання, передати такій особі ідентифікатори доступу до аккаунта у Мобільному додатку та внести зміни у відповідні особові дані у Мобільному додатку, зазначивши там дані нового користувача. З моменту внесення даних про іншу особу – користувача Послугою у Мобільному додатку Замовником стає та особа, відомості про яку будуть внесені у Мобільному додатку. У такому разі до нового Замовника переходять усі права та обов’язки попереднього користувача Послугою.

 

3.            ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 

3.1.          Виконавець зобов'язаний:

3.1.1.     Цілодобово надавати Послугу, забезпечуючи при цьому працездатність Мобільного додатку та можливість керування Замовником Послугою (в межах доступного функціоналу Мобільного додатку).

3.1.2.      Надавати Замовнику консультаційну підтримку у разі звернення останнього за телефоном до інформаційно-довідкового центру Виконавця.

3.1.3.   Забезпечити виїзд наряду охорони на місце здійснення Тривожного виклику. Під час призупинення надання Послуг, а також у разі вичерпання Замовником усієї кількості Тривожних викликів у розрахунковому періоді для відповідного Тарифного Плану, Замовник не здійснюватиме забезпечення виїзду наряду охорони на місце здійснення Тривожного виклику.

3.1.4.   Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданої Послуги.

3.1.5.   Приймати від Замовника звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.1.6.   Повідомляти Замовника за допомогою Мобільного додатку про тимчасове припинення надання Послуги у разі несплати Замовником Абонентної плати за наступний розрахунковий період.

3.1.7.   Повідомляти Замовника за допомогою Мобільного додатку про блокування Пристрою або ВТК та припинення надання Послуги у разі прострочення оплати Замовником Абонентної плати більше ніж на 30 днів.

3.1.8.   Відновити надання Послуги, тимчасово припиненої внаслідок несвоєчасної сплати Замовником Абонентної плати, у разі оплати Замовником Абонентної плати за наступний розрахунковий період (за умови, що на момент оплати Замовником Абонентної плати Пристрій або ВТК не заблоковані Виконавцем). При цьому, наступний розрахунковий період у такому випадку почнеться з моменту отримання Виконавцем Абонентної плати.

3.1.9.   Розблокувати раніше заблокований Виконавцем Пристрій або ВТК та розпочати надання Послуги протягом трьох днів з дати внесення Замовником плати за відповідну Додаткову послугу за розблокування та Абонентної плати. Розблокування Пристрою здійснюється за наявності такої технічної можливості у Виконавця. Про наявність технічної можливості щодо розблокування конкретного Пристрою Замовник має попередньо дізнатися у Виконавця.     

3.1.10. Попередити Замовника про припинення діяльності з надання Послуги не пізніше ніж за один місяць до планованої дати припинення надання Послуги. Таке попередження здійснюється за допомогою розміщення Виконавцем відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або у Мобільному додатку.

3.2.      Виконавець має право:

3.2.1.   Змінювати умови Правил та/або Тарифних планів, за умови повідомлення Замовника про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті та/або у мобільному додатку не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.

3.2.2.   Встановлювати нові Додаткові послуги, Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за окремі Додаткові послуги.

3.2.3.   Залучати третіх осіб до надання Послуг (спеціалізовані організації, що надають послуги охорони, організації, що здійснюють телефонне обслуговування клієнтів тощо).

3.2.4.   Тимчасово припиняти надання Послуги у разі не сплати Замовником Абонентної плати у встановлені Правилами строки. Тимчасове припинення надання Послуг здійснюється до моменту оплати Замовником Абонентної плати, або до моменту блокування Виконавцем Пристрою.

3.2.5.   Заблокувати Пристрій та припинити надання Послуги у разі прострочення сплати Замовником Абонентної плати більше ніж на 30 календарних днів, а також у разі повторного надходження безпідставних Тривожних викликів з Пристроїв або ВТК, що належать Замовнику, якщо це не передбачено умовами Тарифного плану Замовника.

3.2.6.   Припинити діяльність з надання Послуги, попередивши про це Замовника.

 

4.            ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

4.1.      Абонентна плата за перший розрахунковий період сплачується не пізніше 15 днів з дати активації Пристрою. Якщо протягом вказаного 15-денного періоду Замовник не сплатить Абонентну плату за перший розрахунковий період Виконавець блокує Пристрій і подальше споживання Послуг за допомогою цього Пристрою буде можливе лише за умови внесення Замовником плати за Додаткову послугу з розблокування Пристрою та одночасної з цим сплати Абонентної плати за перший розрахунковий період. Розблокування Пристрою здійснюється за наявності такої технічної можливості у Виконавця. Про наявність технічної можливості щодо розблокування конкретного Пристрою Замовник має попередньо дізнатися у Виконавця.

4.2.      Абонентна плата за кожний наступний розрахунковий період сплачується до початку такого розрахункового періоду.

4.2.      Плата за Додаткові послуги сплачується до надання таких Додаткових послуг.

4.3.      Оплату Послуги та Додаткових послуг Замовник може здійснювати за допомогою відповідного функціоналу Мобільного додатку. У разі появи інших способів оплати, Виконавець розмістить відповідне повідомлення на Інтернет-сайті та/або у мобільному додатку.

4.4.      Замовник зобов’язаний самостійно слідкувати за необхідністю своєчасного внесення Абонентної плати (за допомогою Мобільного додатку).

 

5.            ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1.      Виконавець не несе відповідальності за неможливість (чи несвоєчасність) прибуття наряду охорони на місце здійснення Тривожного виклику у разі, якщо доступ у таке місце неможливий або ускладнений відповідними об’єктивними причинами (охоронювана або огороджена територія, складні погодні умови, відсутність автомобільної дороги, складні дорожні умови тощо).

5.2.      У разі, якщо з будь-якого Пристрою Замовника повторно безпідставно буде здійснено Тривожний виклик, Виконавець має право відмовити такому Замовнику у подальшому наданні Послуг за окремим або й усіма належними йому Пристроями. Під безпідставним здійсненням Тривожного виклику розуміється здійснення виклику без існування реальної загрози життю, здоров’ю або майну особи, що здійснить Тривожний виклик, внаслідок правопорушення, що здійснюється іншими особами.

 

6.            ІНШІ УМОВИ

 

6.1.      У відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» Замовник надає свою згоду Виконавцю на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення та обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Замовника та осіб – користувачів Пристроїв та/або ВТК, щодо яких Замовник надав персональні дані, що надана ним в процесі активації Пристрою/ВТК та споживання Послуги, з метою, що пов’язана з виконанням цих Правил та наслідків їх виконання, або невиконання. Метою обробки персональних даних є ідентифікація особи як Замовника – отримувача Послуги Виконавця, а осіб, яким Замовник надає Пристрої/ВТК у користування – як користувачів Пристроїв, у т. ч. у разі участі Замовника у будь-яких акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться Виконавцем. Замовник надає Виконавцю свою згоду на обробку своїх персональних даних на невизначений строк без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних. Крім того, вказуючи персональні дані у Мобільному додатку інших осіб, яким Замовник передає Пристрої/ВТК у користування, Замовник гарантує Виконавцю наявність згоди таких осіб на обробку Виконавцем їх персональних даних з метою та способами, що описані вище.

  

6.2.      Для визначення поточного місцезнаходження дитини додаток використовує локацію у фоновому режимі.

  

7.      КОНТАКТНІ ДАНІ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

7.1.      Повне найменування: Фізична особа-підприємець, Ніколюк Ніна Григорівна.

7.2.      Код ЄДРПОУ: 1863606262.

7.3.      Адреса реєстрації: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Головко, б. 14/11, кв. 86.

7.4.      Телефон та e-mail інформаційно-довідкового центру: тел. +38 044 364 44 77, e-mail: support@sosbutton.net

 

 

   

Додаток № 1 до Правил надання послуги

«Тривожна кнопка» ФОП Ніколюк Н.Г.

 

Карта покриття послуги

 

№ п/п

Область

Населені пункти

 
 

1

Вінницька

Вінниця

 

2

Могилів-Подільський

 

3

Волинська

Луцьк

 

4

Ковель

 

5

Нововолинськ

 

6

Володимир-Волинський

 

7

Дніпропетровська

Дніпро

 

8

Кам’янське (Дніпродзержинськ)

 

9

Покров (Орджоникідзе)

 

10

Нікополь

 

11

Марганець

 

12

Новомосковськ

 

13

Павлоград

 

14

Кривий Ріг

 

15

Перещепине

 

16

Обухівка

 

17

Синельникове

 

18

Томаківка

 

19

Таромське

 

20

Іларіонове

 

21

Донецька

Маріуполь

 

22

Краматорск

 

23

Житомирська

Житомир

 

24

Івано-Франківська

Івано-Франківськ

 

25

Калуш

 

26

Коломия

 

27

Яремче

 

28

Рожнятів

 

29

Закарпатська

Ужгород

 

30

Запорізька

Запоріжжя

 

31

Енергодар

 

32

Бердянськ

 

33

Дніпрорудне

 

34

Мелітополь

 

35

Київська

Київ

 

36

Кіровоградська

Кропивницький

 

37

Знам’янка

 

38

Олександрія

 

39

Світловодськ

 

40

Львівська

Львів

 

41

Червоноград

 

42

Стрий

 

43

Дрогобич

 

44

Трускавець

 

45

Сокаль

 

46

Миколаївська

Миколаїв

 

47

Одеська

Одеса

 

48

Полтавська

Полтава

 

49

Кобеляки

 

50

Кременчук

 

51

Глобине

 

52

Горішні Плавні (Комсомольськ)

 

53

Лубни

 

54

Миргород

 

55

Велика Багачка

 

56

Хорол

 

57

Рівненська

Рівне

 

58

Костопіль

 

59

Сумська

Суми

 

60

Охтирка

 

61

Ромни

 

62

Конотоп

 

63

Тернопільська

Тернопіль

 

64

Кременець

 

65

Чортків

 

66

Харківська

Харків

 

67

Херсонська

Херсон

 

68

Н. Каховка

 

69

Дар’ївка

 

70

Хмельницька

Хмельницький

 

71

Нетішин

 

72

Кам’янець-Подільський

 

73

Шепетівка

 

74

Черкаська

Черкаси

 

75

Чернігівська

Чернігів

 

76

Бахмач

 

77

Прилуки

 

78

Ніжин

 

79

Славутич (Київська обл.)

 

80

Чернівецька

Чернівці